Uslovi korišćenja

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem portala footwinner.com. Portal koji se nalazi na Internet adresi http://www.footwinner.com (u daljem tekstu: Portal) predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža Agencija FOOTWINNER Kragujevac, matični broj: 64059025, PIB: 109273198 (u daljem tekstu: Agencija), i dostupna je bez geografskog ograničenja.

Cenovnik koji je dostupan na adresi http://www.footwinner.com/cenovnik čini sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

Član 2.

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Portala i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Agencije i svakog pojedinog korisnika Portala. Agencija omogućava korišćenje Portala, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom i korišćenjem Portala Agencije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Agencijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Pristupom sadržajima Portala, svaki posetilac izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

Član 3.

Poslovanje Agencije putem ovog Portala regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima. Korišćenjem Portala saglasni ste da se na vas odnose ovi Uslovi korišćenja i propisi Republike Srbije.

Član 4.

Agencija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 5.

Portal nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti Agencija pruža ili obezbeđuje bilo kakav sertifikat, uverenje, diplomu ili bilo kakav dokaz o o pruženim uslugama informacionog društva. Agencija ni na koji način ne utiče na sadržaj bilo koje dostupne informacije na osnovu koje pruža uslugu, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz sadržaj Portala. Isključivu odgovornost za dostupne informacije ima treće lice koje je informaciju učinilo dostupnom.

Član 6.

Agencija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Portala, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II – INTEGRITET SERVISA

Član 7.

Portal je prevashodno namenjen posredovanju u neformalnoj razmeni sportskih informacija, i informisanju lica koja su zainteresovana za analize u oblasti sporta.

Član 8.

Tekstovi, komentari i svi drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Portala (bilo da su javno dostupni, odnosno vidljivi ili ne) moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Član 9.

Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Član 10.

Svako korišćenje Portala u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Agencija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Član 11.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Portala putem pristupnih podataka.

Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu.

Korisnik može obavestiti Agenciju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 12.

Agencija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, bez da time utiče na eventualno obezbeđenje dokaza,
 • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 13.

Agencija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Član 14.

Agencija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Portala, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

III – OPIS SERVISA

Član 15.

Agencija putem Portala pruža uslugu informacionog društva. Portal je namenjen posredovanju u neformalnoj razmeni sportskih informacija, i informisanju lica (korisnika Portala) koja su zainteresovana za analize u oblasti sporta. Naziv Predavač, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu ili stečeno zvanje, već samo autora Kursa.

Član 16.

Sve informacije u čijem posredovanju Agencija učestvuje su sastavljene i sačinjene isključivo na osnovu analiza lica koje su angažovana u Agenciji, i to bez bilo kakvog učešća ili pomoći od strane trećih lica lica koja su povezana sa sportom odnosno koja direktn učestvuju u sportskim takmičenjima koja mogu biti predmet analize.

Član 17.

Portal omogućava korisnicima Portala Internet pristup sadržaju Portala isključivo uz naplatu.

Samo oni korisnici koji su se registrovali, odnosno korisnici koji su izmirili pretplatu u skladu sa Cenovnikom važećim da dan plaćanja pretplate, stiču pravo na dostupnost svih informacija koje Portal nudi, kao i pravo da Agencija, u sklopu svoje delatnosti, izradi analizu na zahtev korisnika, u periodu važenja pretplate.

Član 18.

            Agencija ni na koji način ne utiče na sadržaj bilo koje dostupne informacije na osnovu koje pruža uslugu, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz sadržaj Portala ili analiza čiju izradu iniciraju korisnici.

Član 19.

            Agencija nije odgovorna za bilo koju štetu koja eventualno nastane putem korišćenja usluge informacionog društva koje pruža putem Portala, osim u slučajevima da štetu prouzrokuje u nameri.

IV – KORISNICI

Član 20.

Korisnicima usluga koje putem Portala pruža Agencija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 21.

Posetilac, u smislu ovih Uslova korišćenja, je svako lice koje putem Interneta pristupi Portalu, bez prijave ili registracije poseti Portal, odnosno plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može da se upozna sa ponudom Agencije i dostupnim sadržajem Portala namenjenim posetiocima.

Član 22.

Registrovani korisnik je pravno ili punoletno fizičko lice koje se registrovalo kao korisnik na Portalu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Član 23.

Korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj isključivo prema tehničkim mogućnostima Portala.

Član 24.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji korisnik postavlja na Portal, odobrava Agencija, dok korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Portalu mogu da proisteknu.

Član 25.

Korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na svom sadržaju, odnosno sadržaju kojeg je autor. Korisnik garantuje da je vlasnik odnosno da ima pravo korišćenja svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju koji postavlja na Portal. Agencija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavlja korisnik. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo korisnik, bez obzira da li je takav sadržaj Agencija odobrila ili ne.

Član 26.

Svakom pojedinom prijavom na Portal u toku trajanja pretplate, korisnik dobija pristup svom nalogu na Portalu i svim sadržajima Portala na koje je pretplaćen.

Korisnik može da podesi svoj nalog na portalu isključivo prema prema tehničkim mogućnostima Portala.

V – NAKNADA

Član 27.

Agenciji pripada naknada ostvarena kroz izmirenje pretplate u skladu sa Cenovnikom važećim da dan plaćanja pretplate, kao i naknada za izradu analiza.

VI – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 28.

Agencija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Agencija obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Agencija;
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Portala, bezbednost korisnika Portala, kao i omogućavanje korišćenja usluge informacionog društva u oblasti razmene informacija o sportu i sportskih analiza u skladu sa zakonom;
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju korisnika usluga informacionog društva, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Agenciji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Portala nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini;
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Portala, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Portala, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: korisničko ime, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Portalu.

Podaci neophodni za plaćanje iznosa se prikupljaju samo kada je neophodno izvršiti odgovarajuću transakciju – prenos sredstava, u svrhu ispunjenja obaveza po ovim Uslovima korišćenja. Ovi podaci se mogu razlikovati i zavise od izabranog načina prenosa sredstava.

Sva opšta akta Agencije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Agencije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

VII – OBAVEŠTAVANJE

Član 29.

            Korisnik je saglasan da mu Agencija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na poslovne aktivnosti Agencije i sadržaj Portala, kao i reklamna obaveštenja.

VIII – POREZI

Član 30.

Svaki pojedini korisnik Portala je dužan, i isključivo je odgovoran da po prijemu bilo kog iznosa koji je eventualno stečen putem korišćenja sadržaja Portala, bez obzira na visinu ili način sticanja, samostalno obračuna i izmiri sve obaveze fiskalnog i javno-pravnog karaktera u skladu sa važećim propisima Republike Srbije koji regulišu tu oblast, odnosno u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je dužan da izmiri porez, ukoliko nije rezident Republike Srbije.

Član 31.

            Agencija odgovara isključivo za plaćanje sopstvenih obaveza fiskalnog i javno-pravnog karaktera, prema važećim propisima Republike Srbije.

IX – REKLAMACIJE

Član 32.

            Kako Agencija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 33.

Usluga informacionog društva koju Agencija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korinika usluge da uslugu koristi.

Član 34.

Korisnik svakim pojedinim plaćanjem naknade (iznosa pretplate iz važećeg Cenovnika) potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

X – AUTORSKO PRAVO

Član 35.

Agencija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Član 36.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala, ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Agencije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Agencije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 37.

Portal može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Portala, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Agencije.

Član 38.

Postavljanjem sadržaja na Portal, korisnik je saglasan da isti može postati vidljiv svakom posetiocu Portala, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Član 39.

Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Portala je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Agencije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Portala, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Agencija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 40.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Portala učinilo javno dostupno.

XI – SMERNICE

Član 41.

Korisnici se obavezuju da prilikom izrade sopstvenog sadržaja, odnosno sadržaja koji postavljaju na Portal poštuju ovde navedene Smernice.

Član 42.

Agencija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji korisnik postavi na Portal.

Član 43.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Agencije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način
 • sadrži nagost, nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
 • traži lične informacije od osoba bez obzira na uzrast
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj zastrašujući, preteći, nepristojan, ili klevetnički
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa
 • traži lozinke, ili informacije koje lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Agencije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe objavljenu ili stečenu bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 44.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koje su nedozvoljene na Portalu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanja, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge putem nedozvoljenih načina korišćenja Portala
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Portala
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Portala za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži
 • mešanje u pristup Portalu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Portala preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način
 • HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa
 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Portala, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Portalom
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
 • korišćenje informacija dobijenih iz Portala kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti putem nedozvoljenog korišćenja Portala u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Agencijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda i usluga bez prethodne izričite dozvole Agencije,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Portala, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare
 • korišćenje usluga Agencije na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Portala, ili bezbednosti mreže.

Član 45.

Agencija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Portalom. Agencija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica kao i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Agencija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Agencija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog profila i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Agencije koje koristite, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Agencija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju pošaljete Agenciji. Korisnik koji se po mišljenju Agencije ogreši o ove Smernice, ili druge odredbe ovih Uslova korišćenja, gubi pravo na bilo kakvu isplatu.

XII – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 46.

Korisnici Portal koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Agencija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snosi isključivo korisnik, u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 47.

Tekstovi (komentari), i drugi sadržaj (na primer fotografije, audio, video i slično) koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Agencija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika.

Član 48.

Agencija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 49.

Agencija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Agencija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Član 50.

Agencija ni na koji način ne utiče na sadržaj bilo koje dostupne informacije na osnovu koje pruža uslugu, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz sadržaj Portala. Isključivu odgovornost za dostupne informacije ima treće lice koje je informaciju učinilo dostupnom.

Član 51.

Iizjave o odgovornosti sadržane u ovim Uslovima korišćenja odnose se na svaku pojedinu štetu, ili povredu prava koja bi mogla nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu, aktivnosti računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja podataka ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i drugo.

XIII – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 52.

            Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.

Član 53.

Na sve sporove do kojih može doći između Agencija i korisnika u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 54.

Agencija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Kragujevcu za pravna, odnosno Osnovni sud u Kragujevcu za fizička lica.

Član 55.

Na sve sporove do kojih eventualno može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Agencija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Portala, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XIV – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Agencija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Portalu i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 57.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve eventualno neizmirene obaveze, te će uspostavljeni ugovorni odnos biti prekinut po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 58.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Portala.

Član 59.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredaba Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Kragujevcu, dana 09.02.2016. godine

Agencija FOOTWINNER Kragujevac

Vesti

Naša agencija je osnovana 25.11.2015. godine, pod informacionom uslužnom delatnošću i namenjena je posredovanju u neformalnoj razmeni sportskih informacija i informisanju korisnika i članova koji su zainteresovani za analize u oblasti sporta.
Osnovni cilj kojim se agencija bavi je prenošenje detaljnih informacija i statistika korisnicima i članovima vezanih za dati meč, kao i individualne statistike svih igrača i klubova.
Takođe, za sve ljubitelje fudbala smo obezbedili i informativni sadržaj koji obuhvata aktuelne vesti iz sveta fudbala, istorijske događaje vezane za najveća fudbalska dešavanja i ljude koji su ostavili traga u tom sportu.

Podrška

Imate problema u radu na sajtu?

Pošaljite nam poruku na

podrskafootwinner@gmail.com